fbpx

Regulamin

Regulamin Aplikacji mobilnej świadczonej przez spółkę Lamby’s

Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(dalej jako: „Regulamin”)

obowiązujący od dnia 3 kwietnia 2019 rok

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnych (dalej jako: „Aplikacje”) świadczonych i prowadzonych przez Lamby’s Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-316) przy ul. Lipowej 7A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416389, NIP 5252529553, o kapitale zakładowym 664 000,00 zł („Lamby’s”).
 2. Aplikacje umożliwiają zarówno zarejestrowanym, jak i niezarejestrowanym użytkownikom Aplikacji (dalej jako: „Użytkownicy”) przeglądanie w sieci Internet ofert restauracji Lamby’s działającej w Warszawie, w lokalu przy ul. Lipowej 7A (dalej jako: „Restauracja”) i składanie zamówień na dostępne w niej produkty z dostawą lub bez.
 3. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Płatność za zamówione produkty w Restauracji określona jest zawsze szczegółowo w podsumowaniu zamówienia.
 4. Zamówienie w Restauracji oznacza zawarcie umowy pomiędzy Lamb’s, a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia Użytkownikowi przez Lamby’s faktu przyjęcia zamówienia.
 5. Regulamin określa prawa i obowiązki Lamby’s i Użytkowników Aplikacji. Lamby’s świadczy usługi w ramach Aplikacji zgodnie z regulaminem.
 6. Korzystanie z Aplikacji oznacza zgodę na postanowienia regulaminu. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. Użytkownik, który nie wyraża zgody na postanowienia regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Aplikacji oraz  niezwłocznie odinstalować Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.
 7. Użytkownik nie może umieszczać w Aplikacji treści bezprawnych.
 8. Lamby’s w ramach b Aplikacji nie świadczy usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z tego rodzaju usługami, Użytkownik powinien kierować do operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta.

2. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia mobilnego połączonego z Internetem współpracującego z systemem operacyjnym iOS w wersji 10 lub nowszej lub Android w wersji 5.0 lub nowszej oraz pobrania Aplikacji z wybranego sklepu z aplikacjami mobilnymi i zainstalowania Aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym.

3. Zastrzeżenie dotyczące korzystania z Aplikacji

 1. Korzystanie z Aplikacji może być uzależnione od zainstalowania odpowiedniego oprogramowania wymaganego przez dostawcę systemu operacyjnego, w ramach którego działa urządzenie mobilne Użytkownika lub jego aktualizacji.
 2. Do poprawnego działania Aplikacji może być również konieczne zainstalowanie aktualizacji lub poprawek Aplikacji świadczonych przez Lamby’s.
 3. Koszty połączenia urządzenia mobilnego z Internetem wynikają z umowy pomiędzy Użytkownikiem a odpowiednim operatorem telekomunikacyjnym.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w niektórych miejscach ze względu na słabą jakość połączenia z Internetem lub jego brak, Aplikacja może nie działać poprawnie lub być niedostępna.

4. Własność intelektualna i licencje

 1. Lamby’s posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji, w szczególności Lamby’s posiada wszelkie prawa do nazwy, układu, elementów graficznych oraz wszelkich innych twórczych elementów Aplikacji.
 2. Z chwilą zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika Lamby’s udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z Aplikacji i jej zasobów w celu przeglądania zawartych w niej treści i składania zamówień w Restauracji. Lamby’s zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

5. Korzystanie z serwisu i Aplikacji

 1. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne.
 2. Aplikacje są przeznaczone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Osoba prawna może mieć własny profil pod warunkiem wskazania jednej osoby fizycznej jako Użytkownika.
 3. Składanie zamówień poprzez Aplikację jest możliwe po dokonaniu rejestracji dla Użytkowników zalogowanych jak i bez dokonywania rejestracji. Lamby’s zachęca Użytkowników do rejestracji w Aplikacji. Niektóre usługi lub elementy Aplikacji mogą być dostępne tylko dla Użytkowników zarejestrowanych.
 4. W celu rejestracji Użytkownik powinien podać swój aktywny adres e-mail, i hasło, a także przejść procedurę weryfikacji wskazaną przez Lamby’s
 5. W przypadku pozytywnej rejestracji Lamby’s utworzy profil Użytkownika, w którym przechowywać będzie jego ustawienia konfiguracyjne oraz dane podane przez niego w czasie rejestracji. Dane te będą niewidoczne dla innych Użytkowników.
 6. W celu złożenia zamówienia Użytkownik niezarejestrowany powinien podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres do dostawy, a także wybrać sposób płatności.

6. Zakres działań Lamby’s w ramach Aplikacji

 1. Lamby’s może zamieszczać w Aplikacjach reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług osób trzecich.
 2. Lamby’s dokłada wszelkich starań, aby Aplikacje działały poprawnie, ale nie gwarantuje ich ciągłej dostępności. Lamby’s może czasowo zawiesić działanie Aplikacji, gdy koniecznie to będzie w celu usunięcia awarii lub poprawy ich działania.
 3. Lamby’s zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu nieaktywnego przez okres sześciu miesięcy.
 4. Lamby’s zastrzega sobie prawo do ingerencji w profil Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu profilu.
 5. Jakiekolwiek próby włamania do Aplikacji, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, mogą pociągnąć za sobą bez uprzedzenia nieodwracalne zablokowanie dostępu do Aplikacji oraz stosowne kroki prawne.
 6. Lamby’s zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia Aplikacji.

7. Zamówienia i płatność

 1. W celu zamówienia produktu przez Użytkownika niezalogowanego w jednej z Aplikacji, konieczne jest wykonanie następujących kroków:
  1. podanie numeru telefonu, adresu dostawy;
  2. wybranie produktów z oferty Restauracji oraz wskazanie ich liczby lub szczegółowych parametrów z listy, gdy produkt może być spersonalizowany na życzenie Użytkownika. Wybierane przez Użytkownika produkty na bieżąco wyświetlane są w koszyku zamówień, do którego w każdej chwili Użytkownik może dodać nowy lub usunąć wybrany wcześniej produkt;
  3. jeżeli Użytkownik potwierdza zgodność listy produktów z dokonanym wcześniej wyborem, zostanie poproszony o podanie instrukcji dla dostawcy;
  4. wybranie jednej ze wskazanych metod płatności.
 2. W celu zamówienia produktu przez Użytkownika zalogowanego w jednej z Aplikacji, konieczne jest wykonanie następujących kroków:
  1. wybranie produktów z oferty Restauracji oraz wskazanie ich liczby lub szczegółowych parametrów z listy, gdy produkt może być spersonalizowany na życzenie Użytkownika. Wybierane przez Użytkownika produkty na bieżąco wyświetlane są w koszyku zamówień, do którego w każdej chwili Użytkownik może dodać nowy lub usunąć wybrany wcześniej produkt;
  2. jeżeli Użytkownik potwierdza zgodność listy produktów z dokonanym wcześniej wyborem, zostanie poproszony o podanie instrukcji dla dostawcy;
  3. wybranie jednej ze wskazanych metod płatności.
 3. Z chwilą wykonania przez Użytkownika wszystkich kroków wskazanych wyżej, w ust. 1-2 zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.
 4. Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Restaurację skutkuje zawarciem Umowy z Lamby’s.
 5. Dostawa może być realizowana przez Lamby’s lub podmiot trzeci.
 6. Złożenie zamówienia może być uzależnione od osiągnięcia minimalnej wartości zamówienia, o której Użytkownik jest informowany podczas składania zamówienia.
 7. Lamby’s zastrzega, że dostawy produktów realizowane są tylko pod adresy wskazane w formularzu zamówienia.
 8. Lamby’s zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia na numer telefonu wskazany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia.
 9. Lamby’s nie udziela gwarancji na produkt lub usługę, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. W razie udzielenia przez Lamby’s gwarancji, gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza ustawowych uprawnień Konsumenta. W razie udzielenia przez Lamby’s gwarancji, Lamby’s określi szczegółowe warunki gwarancji w Aplikacji lub na swojej stronie internetowej
 10. Akceptowane przez Restauracje sposoby płatności to:
 1. karta kredytowa lub przelew bankowy; płatność odbywa się przed odbiorem towaru (płatności online); operatorem tych płatności jest PayU S.A.

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Lamby’s Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-316) przy ul. Lipowej 7A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416389, NIP 5252529553, o kapitale zakładowym 664 000,00 zł, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym i formularzu zamówienia przetwarzane są przez administratora w celu przyjmowania zamówień i realizacji umów z Użytkownikiem (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Administrator może także przetwarzać te dane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora a polegających na prowadzeniu marketingu produktów i usług własnych Lamby’s Corporation sp. z o.o., w celach analitycznych i statystycznych, a także w celu realizacji ciążących na Lamby’s Corporation sp. z o.o. obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z prawa podatkowego (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Przesyłanie informacji handlowej Użytkownikom będącym oznaczonymi osobami fizycznymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS) wymaga odrębnej zgody Użytkownika na przetwarzanie w tym celu danych osobowych. W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom, z pomocą których dokonywany jest marketing produktów własnych i usług Lamby’s Corporation sp. z o.o. Jeżeli Użytkownik dokonuje płatności online za pomocą systemu PayU, dane osobowe Użytkownika zostaną udostępnione PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań) w celu realizacji płatności.
 5. Administrator nie będzie przechowywać danych osobowych Użytkowników dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.
 6. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Aplikacji od weryfikacji danych osobowych Użytkownika.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, do wyrażenia sprzeciwu lub ograniczenia co do ich przetwarzania, do żądania ich usunięcia, do ich przeniesienia. Prawa te Użytkownik może realizować poprzez kontakt z Administratorem danych pod adresem podanym w dziale XI, ust. 1 niniejszego regulaminu lub za pośrednictwem adresu e-mail: Lambys.lipowa@gmail.com. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu prawidłowych danych, jak też ich aktualizacji.
 9. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, administrator może zablokować profil do czasu wyjaśnienia sprawy.
 10. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników wyłącznie właściwym organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa.

9. Obowiązki Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jeden profil i nie może go udostępniać innym osobom ani korzystać z profilu należącego do innej osoby.
 2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Aplikacji. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, niezależnie od innych działań Lamby’s ma prawo do zablokowania profilu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania prawa i dobrych obyczajów,
  2. nieskładania nieprawdziwych zamówień,
  3. regulowania należności finansowych za złożone zamówienia.
 4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym dane osobowe, umieszczane przez niego w Aplikacji, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. Zabrania się wykorzystywania Aplikacji w sposób sprzeczny z ich celem. Zabrania się rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 6. Zabrania się kopiowania części lub całości Aplikacji lub wykorzystywania go przez Użytkownika w celach zarobkowych.

10. Zakończenie świadczenia usług

 1. Lamby’s zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia profilu Użytkownika, którego działania naruszają regulamin.
 2. W przypadku zablokowania profilu przez Lamby’s, założenie przez Użytkownika nowego profilu wymaga uprzedniej zgody Lamby’s.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez usunięcie swojego profilu i odinstalowania Aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego.
 4. Lamby’s może domagać się od Użytkownika zmiany hasła.

11. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji Użytkownik może zgłaszać Lamby’s na adres: e-mail: Lambys.lipowa@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Lamby’s: ul. Lipowa 7A, 00-316 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika oraz dokładny opis stanu faktycznego.
 2. Reklamacje dotyczące działalności Restauracji Użytkownik może zgłaszać na adres Lamby’s wskazany powyżej.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych. Użytkownik zostanie poinformowany o swojej reklamacji poprzez e- mail lub listownie.

12. Zmiana regulaminu

 1. Lamby’s jest uprawniona do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość z następujących ważnych przyczyn:
  1. zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność Aplikacji, z której korzystanie nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego regulaminu;
  2. zmiana jest wymuszona przepisami prawa;
  3. zostanie zmieniona dotychczasowa funkcjonalność Aplikacji, w szczególności w celu zwiększenia komfortu lub ułatwienia korzystania Aplikacji.
 2. O każdej zmianie regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem. Dodatkowo, informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu w Aplikacji przez miesiąc od dnia zmiany regulaminu.
 3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie regulaminu.
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany regulaminu Użytkownik ma prawo zrezygnować z usług ze skutkiem natychmiastowym. Procedura rezygnacji opisana jest powyżej.