fbpx

Polityka prywatności

Załącznik do regulaminu aplikacji mobilnych świadczonych przez spółkę Lamby’s Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca od dnia 3 marca 2019 roku

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnych Lamby’s przeznaczonych na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS oraz Android (dalej jako: „Aplikacje”) (dalej jako: „Użytkownicy”) jest Lamby’s Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-316) przy ul. Lipowej 7A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416389, NIP 5252529553, o kapitale zakładowym 664 000,00 zł (dalej jako: „Administrator” lub „Lamby’s”), która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej jako: „RODO”), oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (dalej jako: „Polityka”).

W kwestiach Polityki i danych osobowych z Administratorem można kontaktować się na wyżej podany adres oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Lambys.lipowa@gmail.com.

Dodatkowo, w przedsiębiorstwie Administratora nie został wyznaczony inspektor danych osobowych.

2. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujący sposób:

 1. w zakresie rejestracji profilu Użytkownika w Aplikacjach – w celu wykonania umowy dotyczącej rejestracji Użytkownika w Aplikacjach, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe podane przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej rejestracji profilu Użytkownika w Aplikacjach w związku z wyrażoną przez Użytkownika chęcią rejestracji w którejkolwiek z Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. w zakresie realizacji zamówienia – w celu realizacji zamówienia Administrator będzie przetwarzał dane osobowe podane przez Użytkowników w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji złożonego przez danego Użytkownika zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. w zakresie marketingu bezpośredniego produktów własnych i usług – w celu informowania o promocjach i nowościach z oferty produktów i usług Lamby’s, Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. w zakresie przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – w celu informowania o promocjach i nowościach z oferty produktów i usług Lamby’s, Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników, co do których dany Użytkownik wyraził zgodę na ich wykorzystanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uzyskana przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. w zakresie celów analitycznych i statystycznych – w celu określania jakości świadczonych usług, Administrator będzie przetwarzać dane Użytkowników wskazane w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. w zakresie wykonania obowiązków prawnych – w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w szczególności podatkowego, Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora oraz ciążący na Administratorze obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO);
 7. w zakresie obrony przed roszczeniami – w celu ustalenia, dochodzenia lub w celu obrony przed roszczeniami Administrator będzie przetwarzać dane Użytkowników z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Informacje o przekazywaniu danych osobowych Użytkownika przez Administratora podmiotom trzecim

W wypadku marketingu produktów i usług własnych Administratora, dane Użytkowników zostaną udostępnione podmiotom z pomocą których dokonywany jest marketing produktów własnych i usług Lamby’s.

Jeżeli Użytkownik będzie dokonywać płatności online za pomocą systemu PayU, dane Użytkowników zostaną udostępnione spółce PayU S.A.

Dane Użytkowników zostaną udostępnione dostawcom usług i rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych działających na zlecenie Administratora.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników do państw spoza Unii Europejskiej.

4. Informacje o okresie przechowywania danych osobowych przez Administratora

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. W szczególności Administrator będzie przechowywał dane Użytkowników:

 1. dla celów prowadzenia profilu Użytkownika – do momentu rezygnacji z prowadzenia profilu lub zakończenia świadczenia tej usługi przez Administratora. Okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń Użytkowników lub Administratora określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu ewentualnej obrony przed takimi roszczeniami;
 2. dla celów realizacji zamówienia danego Użytkownika – przez okres obowiązywania umowy dotyczącej tego zamówienia lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, przy czym okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń Użytkownika lub Administratora określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;
 3. dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketing bezpośredniego – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy;
 4. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. na cele analityczne i statystyczne w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy;
 5. dane przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody Użytkownika udzielonej dla celów marketingu produktów i usług własnych Administratora będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 6. dla celów wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz jego prawnie uzasadnionych interesów przez okres wynikający z takich przepisów, w szczególności prawa podatkowego, to jest przez pięć pełnych lat licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego związanego z zamówieniem Użytkownika;
 7. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń danego Użytkownika lub Administratora;

5. Uprawnienia Użytkownika dotyczące danych osobowych

Wszelkie uprawnienia wynikające z niniejszej Polityki Użytkownik może wykonać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w punkcie I powyżej.

Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych danego Użytkownika w celach marketingu produktów i usług własnych Administratora, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W wypadku cofnięcia zgody Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych Użytkownika w tym celu.

Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Administrator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie ze wskazaniami punktu IV powyżej.

Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, przeniesienia a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Dla Rzeczpospolitej Polskiej właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji zamówienia, prowadzenia profilu Użytkownika oraz składania zamówień w ramach Aplikacji.

7. Informacja o profilowaniu

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.